Visie en beleid

Onze visie       Aluchemie wordt erkend als een betrouwbare en efficiënte anoden producent.

 Onze waarden Aluchemie staat voor:

ÜWe care: Bescherming van belangen, veiligheid, gezondheid, informatie en het milieu.

ÜBetrokken: Bij omgeving, ontwikkelingen en stakeholders.

ÜWe pakken door: Snelheid van uitvoering, bewustzijn van eigen handelen en de effecten daarvan voor anderen.

 

Onze doelen Aluchemie richt zich op realisatie van de volgende doelen:

ÜMaatschappelijk verantwoorde prestaties op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu.

ÜKlantgerichte prestaties op het gebied van productconformiteit en procesbeheersing.

ÜFinanciële prestaties op het gebied van budget- en kostenbeheersing, solvabiliteit en groei.

 Beleidsgrondslag Aluchemie produceert op duurzame, effectieve, efficiënte en sociaal verantwoorde wijze anoden voor een wereldwijde markt. Daarbij staan centraal:

§  De samenwerking met onze stakeholders, het voldoen aan de opgelegde en/of van toepassing zijnde eisen en verwachtingen, evenals het anticiperen op relevante ontwikkelingen

§  De verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid op onze locatie en voor onze directe omgeving op basis van geïdentificeerde V&GW aspecten

§  De zorg voor het milieu in het algemeen, evenals het efficiënt omgaan met energie en klimaat in het bijzonder op basis van geïdentificeerde milieuaspecten

§  De kwaliteit van onze producten op basis van geïdentificeerde kwaliteitsaspecten

§  De integriteit van onze assets

§  De onderlinge verhoudingen tussen werknemers en met medewerkers van derden

§  De mogelijkheid van werknemers om zich te kunnen ontplooien en bewustzijn te creëren

§  De duurzame inzetbaarheid van onze werknemers

§  De continuïteit van de bedrijfsvoering ook in het geval van onvoorziene omstandigheden

§  De aantoonbaarheid van onze integriteit, prestaties en zorg op basis van een gecertificeerd integraal managementsysteem dat voldoet aan de criteria gesteld in ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISPS en AEO.

 

Binnen de reikwijdte van het integrale management systeem:

§  Identificeren we wettelijke en andere eisen en bepalen we welke voor ons van toepassing zijn.

§  Leggen we gevaren en risico’s verbonden aan onze activiteiten en producten vast.

§  Nemen we maatregelen om ongewenste effecten te vermijden dan wel te beperken binnen de technologische, financiële en operationele randvoorwaarden.

§  Bewaken we de integriteit van genomen maatregelen ter beheersing van gevaren en risico’s, ter optimalisatie van productconformiteit en ter bevordering van de naleving van opgelegde en/of van toepassing zijnde wettelijke en andere eisen.

§  Monitoren we het gedrag van onze medewerkers en derden in relatie tot een verantwoorde zorg voor kwaliteit, veiligheid en milieu.

§  Participatie en consultatie conform ISO 45001:2018

§  Ontwikkelen we het integrale managementsysteem en de daaraan verbonden documentatie in onze streven naar continue verbetering van onze activiteiten en prestaties.

§  Communiceren we intensief met onze medewerkers en derden betreffende de zorg voor kwaliteit, veiligheid en milieu. Dit omvat tevens de communicatie met aannemers, bevoegde gezagen, klanten, ondernemingsraad en indien nodig onze omgeving.

 

De beleidsvisie is nader uitgewerkt in beleid per discipline, de procesbeschrijvingen en in de roadmaps die moeten leiden tot noodzakelijke verbeteringen. Doel- en taakstellingen om het beleid vorm te geven en uit te dragen zijn daarin vastgesteld.

 

Aluchemie directieteam                                                Datum: 22-5-2019